TƏQDİM OLUNAN İŞ

VƏ SERVİS XİDMƏTLƏRİ

1. LANDŞAFT, PİVOT VƏ DAMLAMA SUVARMA SİSTEMLƏRİNİN QURAŞDIRILMASI.

2. YAŞILLAŞDIRMA İŞLƏRİNİN APARILMASI.

3. KÖHNƏ QAZON  ÖRTÜYÜNÜN  BƏRPASI,  YENİ QAZONUN  SƏRİLMƏSİ.

4. YONCA VƏ DİGƏR DEKOROTİV MEYVƏ AĞAÇLARININ VƏ BİTKİLƏRİN  ƏKİLMƏSİ.

5. GÜBRƏLƏNMƏ  İŞLƏRİNİN  YERİNƏ YETİRİLMƏSİ.

6. AQRONOM  XİDMƏTLƏRİNİN  GÖSTƏRİLMƏSİ VƏ MƏSLƏHƏTLƏRİNİN  VERİLMƏSİ.

7. ƏKİN YERİNƏ HAZİRLANMIŞ  ƏRAZİNİN ( TORPAĞIN) ANALİZ OLUNMASI.

8. MEYVƏ AĞACLARININ  XARİCDƏN ( TÜRKİYƏ ) GƏTİRİLMƏSİ  VƏ  ONLARIN ZAMANƏTLƏ ƏKİLİB TÖVSİYYƏ OLAN LAZIMİ QULLUQLARİNİN APARILMASI.

9. SİFARİŞÇİNİN  İSTƏYİ  İLƏ  BAĞLARDA, MEYVƏ  BAĞLARINDA, HƏYƏT YANI YAŞILLIQ ƏRAZİLƏRDƏ SERVİS.

10. QAZONUN BİÇİLMƏSİ, GÜBRƏLƏRİN VERİLMƏSİ, AĞACLARIN VƏ KOLLARIN BİÇİLMƏSİ, BUDANMASI, LAZIM OLAN FORMAYA SALINMASİ. 

11. AVTOMATİK  SUVARMA SİSTEMLƏRİNİN TƏMİRİ,  BƏRPASI, MANUAL SİSTEMİNİN AVTOMATİK SİSTEMİNƏ DƏYİŞDİRİLMƏSİ.

12. ƏKİN VƏ SUVARMA SİSTEMİNİN ÇƏKİLDİYİ ƏRAZİNİN SXEMİNİN, LAHİYƏSİNİN, SMETASININ, DİZAYN VƏ DİGƏR İŞLƏRİN HAZIRLANMASİ.  

13. BAĞLARDA MÖVSÜMÜ  QULLUQLARININ  APARILMASI. 

14. BAĞÇILIQ SERVİS İŞLƏRİNİN APARILMASI BARƏDƏ MÜQAVİLƏLƏRİNİN BAĞLANMASI.

15. GÜBRƏ ÇƏNLƏRİNİN, SUVARMA  SİSTEMLARİNƏ  SU TƏMİZLƏYİCİ  FİLTİRLƏRİNİN QURAŞDIRİLMASİ. 

16. SUVARMA ƏRAZİLƏRİNDƏ  (ƏKİN SAHALƏRİ, MEYVƏ BAĞLARI, YAŞILLIQ ZONA) SU MOTORLARINİN, POMPA VƏ KOLLEKTORLARIN QURAŞDIRILMASI.

17. SUVARMA ƏRAZİSİNİN HESABLAMA SU TƏLABATININ ÇIXARILMASI VƏ LAZIMI MƏSLƏHƏT ,TÖVSİYYƏ VƏ KÖMƏKLİK GÖSTƏRİLMƏSİ.

Suvarma.com
Suvarma.com
Suvarma.com
Suvarma.com
Suvarma.com
Suvarma.com

©2017-2020 Suvarma.com | Design by Ramil Bayramli | Baku, Azerbaijan | +994 55 653 2001