Müasir dövrdə kənd təsərrüfatında rentabelliyi artıran əsas amillər intensiv metodların istifadəsi ilə sıx əlaqəlidir.
Ənənəvi suvarma metodlarının (şırım suvarma) neqativ neticələri:
 1. Artiq su məsrəfi;
 2. Torpaqların şoranlaşması ;
 3. Torpağın eroziyası;
 4. Artiq işçi qüvvəsi;
 5. Yabanı otların geniş yayılmasi;
 6. Ərazinin qeyri-bərabər suvarılması;
 7. Relyef fərqli yerlərin çətin suvarılması və ya suvarılmaması;
 8. Aşağı məhsuldarlıq.
İnstensiv suvarma sistemində bu neqativ səbəblər aradan götürülür və əlavə pozitiv nəticələr əldə edilir;
 1. Su sərfinə 3-4 dəfə qənaət;

 2. İşçi qüvvəsinə qənaət;

 3. Bitkilərin bərabər suvarılması;

 4. Bitkilərin kök sisteminin daha yaxşı formalaşması və qidalanması;

 5. Ərazinin bərabər gübrələnməsi;

 6. Qısa müddətdə böyük ərazilərin effektiv suvarılması;

 7. Relyef fərqli yerlərin suvarılması imkanı;

 8. Məhsuldarliq artımı (meyvələrdə 30-40%,tərəvəzdə 50-80%);

 9. Torpağın humus qatının qorunub saxlanılması ;

 10. Gübrə məsrəflərinin 40%-ə qədər azalması;

 11. Verilən suyun 90%-nən bitki tərəfindən mənimsənilməsi;

 12. Torpaq qatının lokal islanması səbəbindən alaq otlarının azalması;

 13. Torpaq məsaməliyinin qoruyur və bitki kök sisteminin aerasiyasını intensivləşdirir;

 14. Suvarılma zamanı torpağın üst qatının quru qalması daha yaxşı fitosanitar şəraət yaradır və xəstəliklərin yayilması ehtimalını azaldir.

©2017-2020 Suvarma.com | Design by Ramil Bayramli | Baku, Azerbaijan | +994 55 653 2001